تیزر تبلیغاتی وزارت محترم تعاون

از دیگر تولیدات شرکت پارس لند تهیه و تدوین تیزر اصلی وزارت تعاون می باشد. بزرگان همه پارس لند را انتخاب می کنند. شما چطور؟