پورتال جامع اطلاع رسانی " ستاد مبارزه با فساد و مواد مخدر "

طراحی و پیاده سازی پورتال جامع اطلاع رسانی " ستاد مبارزه با فساد و مواد مخدر " " DRUG AND ORGANIZED CRIME COORDINATION UNIT "سازمان محترم ECO به پایان رسید.

طراحی و پیاده سازی پورتال جامع اطلاع رسانی " ستاد مبارزه با فساد و مواد مخدر "