طراحی و چاپ استدهای تبلیغاتی شهرداری تهران

طراحی و چاپ استندهای تبلیغاتی شهرداری تهران به پایان رسید.