تبلیغات دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در کیفیت و بهره وری

طراحی و چاپ ست تبلیغاتی " دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در کیفیت و بهره وری " شروع شد. پارس لند مشاور تخصصی تبلیغات همایش فوق می باشد.