طراحی و پیاده سازی پورتال جامع اطلاع رسانی شرکت آکام ویژن

طراحی و پیاده سازی پورتال جامع اطلاع رسانی شرکت آکام ویژن به پایان رسید. برای اجرای این پروژه از پورتال ساز اختصاصی شرکت پارس لند استفاده شده است.

 

طراحی و پیاده سازی پورتال جامع اطلاع رسانی شرکت آکام ویژن